Reactie van het GRC op de eerste versie van het beleidsprogramma Cultuur en Erfgoed 2017-2020

10 mrt 2016

In februari 2016 publiceerde de provincie Gelderland de eerste versie van haar beleidsprogramma Cultuur en Erfgoed 2017 – 2020. Het Gelders Restauratie Centrum (GRC) heeft en ziet voor zichzelf een rol in het aanbieden van leergangen en cursussen op het gebied van (duurzaam) restaureren. Ook stimuleert en organiseert het GRC het borgen, delen en innoveren van kennis op het gebied van duurzaamheid in de restauratie. Daarbij richt het GRC zich zowel op de professionals als op de eigenaren. Vanuit die visie reageert het GRC als volgt:

  • Het GRC vindt het een goed uitgangspunt om enerzijds te streven naar continuïteit en anderzijds ruimte te creëren voor flexibiliteit. De veranderingen in de samenleving gaan immers snel en het is goed om in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen terwijl het goede vanuit het verleden niet overboord wordt gegooid.
  • De doorontwikkeling van de Gelderse Voet juichen wij van harte toe. Borging en handhaving van kwaliteit in de restauratie is van groot belang. Gelderland is als provincie uniek in de zorg voor de kwaliteit van het restauratiewerk en het investeren in voldoende gekwalificeerde vakmensen. Het GRC pleit er voor om in het restauratiebeleid en de financiering daarvan een nadrukkelijke koppeling te leggen met thema’s als werkgelegenheid en duurzaamheid, bijvoorbeeld door “social return” achtige constructies  toe te passen om de financiering van leerwerkplekken te waarborgen.
  • Het GRC is een groot voorstander van het zoeken naar nieuwe en innovatieve samenwerkingsvormen. In dit verband wil het GRC graag samen met de provincie en andere partijen onderzoeken of er op het gebied van het investeren in het restauratieambacht en vakmanschap een experimenteeromgeving gecreëerd kan worden waar vanuit een ketenbenadering het “werken met je handen” weer tot bloei komt, de meester-gezel relatie nieuw leven wordt ingeblazen, leerwerkplekken worden gecreëerd en waar ingespeeld kan worden op de toenemende flexibilisering van de arbeid.
  • Het GRC pakt de handschoen graag op om de samenwerking met de andere kennis- en uitvoeringsinstellingen in het kader van de Erfgoedalliantie te intensiveren. Het scherper afstemmen van rollen en verantwoordelijkheden vanuit een ondersteunende ketenbenadering, bijvoorbeeld in het kader van regiegroepen of regioservices, biedt nog veel kansen en mogelijkheden. Maatwerk staat daarbij voorop.
  • Tot slot: in Nederland dreigt een groot tekort aan vakmensen in de (restauratie)bouw. Wellicht zitten er onder de grote groep vluchtelingen goede potentiële vakmensen. In het concept beleidsprogramma lezen wij dat de Bibliotheken mogelijk een rol krijgen in het aanbieden van taalcursussen. Het GRC is in aansluiting daarop graag bereid om potentiële geïnteresseerde vakmensen cursussen op het GRC te laten volgen wanneer zij het Nederlands enigszins beheersen.
Terug naar overzicht