Duurzaamheid & Innovatie

Het klimaatakkoord en de erfgoedsector
De Nederlandse politiek heeft zich, naar aanleiding van het Akkoord van Parijs (2015) een doel gesteld: in 2030 mogen we in ons land bijna de helft (49%) minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990. Het Nederlandse klimaatakkoord gaat over de maatregelen die we in de komende jaren zullen nemen om dit doel te bereiken. Ook de gebouwde omgeving (waarvan gebouwd erfgoed een onderdeel is) moet daaraan een bijdrage leveren.
Duurzame en innovatieve technieken en materialen dragen bij aan het verminderen van de uitstoot van CO2 ( een van de belangrijkste broeikasgassen). En, omdat ze bijna altijd kostenbesparend werken in het gebruik, dragen zij ook bij aan het in stand houden van cultureel erfgoed op langere termijn. Daarnaast is het voor professionals in de restauratie van belang, dat ze op de hoogte blijven van innovaties, zodat zij ze ook kunnen toepassen.

Kennisnetwerk Duurzaamheid en Innovatie in de restauratie
Het Gelders Restauratie Centrum (GRC) en de Monumenten Wacht Gelderland (MWG) hebben in 2016 een ‘Kennisnetwerk Duurzaamheid en Innovatie in de restauratie’ opgericht. MvG Duurzaam Perspectief begeleidt, coördineert en organiseert dit netwerk en haar bijeenkomsten. Het kennisnetwerk bestaat uit zo’n 130 professionals, die betrokken zijn bij het in stand houden van gebouwd erfgoed. De deelnemers vormen een mix van eigenaren, architecten, aannemers, installateurs, adviseurs en ambtenaren.

Doelstellingen
Kerndoelen van ons netwerk zijn het delen van kennis, het zichtbaar maken van goede voorbeelden en elkaar ontmoeten op interessante locaties, waar we actuele thema’s belichten. Het delen van kennis en kunde is in ieders belang. We moeten noodzakelijke, vernieuwende stappen zetten op het gebied van innovatieve technieken en materialen in de Gelderse restauratie. Hierdoor maken we tijdbewuste instandhouding van ons cultureel erfgoed beter mogelijk, omdat we kennis van de restauratievakken en de historische waarden combineren met innovatie en duurzaamheid. Het verduurzamen van het energiegebruik speelt hierin een grote rol.

Voorop lopen
MvG Duurzaam Perspectief, GRC en MWG monitoren doorlopend hoe het huidige kennisnetwerk in balans blijft. Zij houden zoveel mogelijk verschillende partijen in het cultureel erfgoed in Gelderland (of daarbuiten) betrokken. Zij doen dat door met diverse organisaties in gesprek te blijven en te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn, zowel digitaal als fysiek. De ontwikkelingen op dit gebied gaan namelijk snel. Het netwerk stelt ons in staat die ontwikkelingen niet alleen bij te houden, maar erin voorop te lopen.

Lid worden?
Lidmaatschap van het Kennisnetwerk is op uitnodiging. Als u geïnteresseerd bent, dan nodigen we u graag uit een mail te sturen naar info@geldersrestauratiecentrum.nl onder vermelding van uw naam, functie, organisatie en mogelijke bijdrage aan het netwerk. Wij nemen dan contact met u op.