‘Pleitbrief’ aan Provinciale Staten: help ons Gelders vakmanschap te borgen en verder te ontwikkelen

14 jul 2021

In juli stuurde een grote groep organisaties, waaronder het GRC, een zogenoemde ‘pleitbrief’ naar Provinciale Staten. Hierin gaven we aan, in voorbereiding op de financiële besluitvorming in de provincie, wat er volgens ons nodig is om de doelen voor de erfgoedsector voor 2021 (en later) te halen.

70 vakmensen per jaar

In Gelderland zijn 17.000 monumenteigenaren, voor het onderhouden en restaureren van hun monument, afhankelijk van de kwaliteit die de Gelderse restauratiebouwbedrijven leveren. Restauratievakmensen zijn de ruggengraat van die bedrijven, maar daarvan komen we er al zo’n vier jaar minstens 70 tekort. De teller staat nu dus al op 280, terwijl we ervan overtuigd zijn, dat de restauratiesector een mooie en zekere baan oplevert. Werken met hoofd, hart en handen is het meest bevredigende werk dat je kunt krijgen. Toch lukt het, om allerlei redenen, niet voldoende gemotiveerde mensen aan te trekken.

Mede-ondertekenaars van de brief waren:

 • 20 Gelderse Restauratiebedrijven (de zogenaamde Kennis en Kundebedrijven)
 • Bouwmensen Gelderland Oost, Geldermalsen, Apeldoorn
 • Bouwend Nederland
 • REVABO Oosterbeek
 • Monumentenwacht Gelderland
 • Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen (NCE)
 • Gelderse Erfgoed Alliantie
 • ROC Graafschap College
 • ROC Nijmegen

Prioriteiten

Die 70 vakmensen erbij kunnen we alleen samen realiseren; restauratiebouwbedrijven, overheden, GRC en onderwijsinstellingen. De zogenoemde 3 O’s (Overheden, Onderwijs en Ondernemingen) hebben daarom drie prioriteiten gesteld:

 1. Verbeteren van de instroom, door gezamenlijk op te trekken en voor een betere match te zorgen tussen vraag en aanbod.
 2. Studenten en werknemers in het personeelsbeleid meer ruimte bieden voor het (verder) ontwikkelen van hun vakmanschap.
 3. Een solide financiële basis voor behoud en ontwikkeling van vakmanschap, door bijv. studiebeurzen, vouchers en een persoonlijk omscholingsbudget.

Hoe te bereiken?

De organisaties doen ook voorstellen over hoe we die prioriteiten kunnen bereiken. Concreet stellen we aan de provincie het volgende voor:

 • Bestem 1,5 % van de totaal beschikbare subsidie ‘functioneel gebruik erfgoed’ om een fonds te vormen waaruit opleiden, stagebegeleiding en meester-gezelconstructies worden gefinancierd.
 • Neem als provincie, samen met de restauratiesector, het initiatief om de gemeenten te bewegen om, in ieder geval bij gesubsidieerde restauratieprojecten, het werken met een Kennis en Kundebedrijf verplicht te stellen. Verbind een bonus-malusregeling aan het beschikbaar stellen van ‘matchings-gelden’ voor gemeentelijke monumenten bij het verplicht stellen van het werken met een gecertificeerd bedrijf.
 • Maak een regionale pool van consulenten ten behoeve van de kwaliteit in de uitvoering mogelijk en breng deze onder bij de samenwerkingspartners Monumentenwacht Gelderland (MWG) en/of Gelders Restauratie Centrum (GRC). Gemeenten en Omgevingsdiensten kunnen bij hen terecht als het gaat om specialistische kennis en kunde zoals het verduurzamen van monumenten. Deze consulenten kunnen in de uitvoering de kwaliteit borgen door te (laten) werken volgens de kwaliteitsstandaard, bestek en vergunnings-voorschriften. Zo kunnen we kapitaalverlies voorkomen.

Onmisbare steunpilaar

De provincie Gelderland is een onmisbare steunpilaar in het behoud en ontwikkeling van het vakmanschap in de Gelderse erfgoedsector. Wij hopen dat zij nut en noodzaak van onze voorstellen zien. Die stellen ons in staat ons erfgoed te behouden en door te geven aan de generaties na ons. En dat is van onschatbare waarde.

Terug naar overzicht