Jaarverslag Gelders Restauratie Centrum over 2019

30 apr 2020

Onlangs hebben we ons jaarverslag over 2019 mogen aanbieden aan de provincie. Speciale aandacht is er in het verslag voor 5 ‘contouren’; gebieden die volgens het GRC in de komende jaren prioriteit verdienen. Een heel belangrijke daarin is het Aanvalsplan vakmanschap. Dat plan vereist nauwe samenwerking van onderwijs, ondernemers en overheid, om de Gelderse restauratiesector weer een gezonde toekomst te geven. Het complete jaarverslag is hieronder te downloaden of op de home page, onderaan.

Vijf aandachtsgebieden

Het verslag is ingedeeld in vijf ‘contouren’; gebieden waar het GRC speciale aandacht voor vraagt.
Contour 1 behandelt de noodzaak tot het bevorderen van de instroom in onze mooie restauratievakken en de grote toegevoegde waarde van het belevingsonderwijs op de erfgoedwerkplaats op Kasteel Reuversweerd.
Contour 2 bespreekt de opzet en noodzakelijke uitvoering van het ‘aanvalsplan vakmanschap’.
Contour 3 gaat over de randvoorwaarden voor, en de noodzaak tot het modulair en op locatie aanbieden van opleidingen.
Centraal thema van Contour 4 is ruimte voor innovatie en cross-overs. Ook dit gaat over kennisoverdracht en samenwerking. Centrale vraag daarbij is, ‘Hoe kunnen we bedrijven stimuleren om ook vernieuwende toepassingen op het gebied van digitalisering en robotisering te koppelen aan het noodzakelijke “ouderwetse” handwerk?’
Contour 5 ten slotte, laat zien wat er in de afgelopen tijd is gebeurd op het gebied van imago en beeldvorming. Sinds 2019 is een plan gemaakt voor een strategisch en consistent marketing- en communicatieplan. Dit heeft o.a. al geleid tot het kennisplatform Iederzijnvak.info.

Contour 2:  Ruimte voor vakmanschap.

Het voert te ver om de contouren in deze blog allemaal verder uit te werken. Daarvoor kunt u terecht bij het compacte jaarverslag. De link vind u hieronder.
Wel lichten we er één uit, Contour 2,  omdat die een centrale rol zal spelen in de mate van succes van de sector in van de komende jaren. Gelderse restauratiebedrijven hebben het druk gehad in 2019. “Men kwam links en rechts handen tekort,” stelt de inleiding van het verslag. Het gebrek aan instroom en doorstroom van vakmensen in de restauratiebranche is echter onveranderd groot. Dit probleem lost het GRC niet eigenstandig op. Het kan alleen veranderen als de ondernemers, de overheid en de onderwijssector er gezamenlijk de schouders onder zetten en elkaar vinden in beleid en maatregelen die elkaar versterken en aanvullen. Ook vernieuwing is daarbij aan de orde. In 2019 heeft het GRC hierin het voortouw genomen met het ‘Aanvalsplan vakmanschap’. Dat houdt concreet in, dat voor de drie o’s (overheid, ondernemers en onderwijs) elk een drietal doelstellingen is geformuleerd. Daaraan moet in de komende jaren gezamenlijk gewerkt worden. Dit plan zal de komende tijd continu onderhouden en bijgesteld moeten worden. En het zal in 2020 in ieder geval een doorvertaling moeten krijgen in het nieuw te formuleren beleid van de provincie Gelderland voor de komende beleidsperiode van vier jaar.

Het complete jaarverslag van het GRC vindt u hier.   N.B. U kunt het ook downloaden vanaf onze homepage, de onderste tegelrij, tweede ’tile’ van links.  

Wilt u meer weten van Iederzijnvak.info? kijk hier:https://iederzijnvak.info/

Terug naar overzicht