Jaarverslag Gelders Restauratie Centrum 2020: Op zoek naar de nieuwe restauratiespecialist.

21 mei 2021

Het GRC heeft onlangs haar jaarverslag over 2020 bij de provincie ingediend. Het was een memorabel jaar. Het GRC is met veel energie gestart met de uitvoering van het Aanvalsplan Vakmanschap van de provincie Gelderland, maar ondervond, logischerwijs, hinder van de opgelegde coronabeperkingen. Het restauratievak is namelijk bij uitstek een fysiek vak, waarin werken met hoofd en hart, maar zeker ook met handen, essentieel is. We hopen daarom dat 2021 voor ons een jaar wordt waarin we weer optimaal aan het werk kunnen. Toch mogen we, gezien de hoeveelheid werk die we hebben kunnen verzetten, niet ontevreden zijn.

Vijf contouren

Het Aanvalsplan Vakmanschap zal de komende jaren continue onderhouden en bijgesteld moeten worden. In 2020 is het doorvertaald in het beleid van de provincie Gelderland voor de geldende beleidsperiode. In het Aanvalsplan is sprake van inzet op vijf ‘Contouren’. Daarvan kunnen we hier natuurlijk maar heel summier verslag doen. Lees het jaarverslag hier

  1. Opleidingen zonder drempels
  2. Ruimte voor vakmanschap
  3. Maatwerk en flexibiliteit
  4. Ruimte voor innovatie en cross-overs
  5. Imago en Beeldvorming

Opleidingen zonder drempels

De opleiding Specialist Restauratie Timmeren en Metselen op MBO-4 niveau, die samen met het Graafschap College en het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen (NCE) wordt georganiseerd, werd op de GRC-locatie Arnhems Buiten gegeven. We hadden tot de zomer zestien leerlingen in opleiding. We konden hier voor het eerst 3 MBO- en 6 branchediploma’s uitreiken. Daarnaast zijn we gestart met de MBO-3 opleiding Technicus Hout & Restauratie en hebben we op onze erfgoedwerkplaats Reuversweerd korte cursussen georganiseerd, waar we op zondag 13 september, Open Monumentendag, ook minister van Engelshoven en gedeputeerde Peter Drenth mochten ontvangen.

Ruimte voor vakmanschap

Dit betekent concreet, dat voor de drie O’s (Overheid, Ondernemers en Onderwijs) elk een drietal doelstellingen zijn geformuleerd. Het GRC staat borg voor het onderwijsdeel en bezocht in 2020 de restauratiebouwbedrijven om hun doelstellingen ook nader te concretiseren. Zorgpunt blijft wel de capaciteit en kwaliteit van ambtelijke vertegenwoordigers op gemeentelijk niveau. Omdat zij bij de voorbereiding en uitvoering van restauratie- en subsidieprojecten bevoegd gezag zijn, is dat een risicofactor.

Maatwerk en flexibiliteit

Met het starten van de MBO-3 opleiding en de erfgoedwerkplaats Reuversweerd creëren we de randvoorwaarden om opleidingen modulair en op locatie aan te bieden. Ook stellen we ons continue op de hoogte van, en spelen we in, op de vraag van de Kennis+Kunde-bedrijven. Voor maatwerk en flexibiliteit is een intensieve samenwerking met partnerinstellingen van grote waarde. Daar zetten wij dus ook op in. Binnen het Gelderse, met collega-instellingen zoals Monumentenwacht Gelderland en het Gelders Genootschap. En als het om de MBO-3 en MBO-4 opleidingen gaat met het Graafschap College en het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen (NCE). Bij de een- en tweedaagse cursussen trokken we samen op met het Nationaal Restauratie Centrum (NRC). Helaas kon, vanwege Corona, natuurlijk niet álles doorgaan.

Ruimte voor innovatie en cross-overs

Het GRC zet al jaren vol in op duurzaamheid in de restauratie. Resultaat daarvan is sinds 2019 o.a. het Kennisnetwerk Duurzaamheid & Innovatie, een samenwerkingsverband van GRC, MWG en de kennis & Kundebedrijven. Het netwerk heeft zo’n 130 leden. Door vanuit een open houding hierover kennis met elkaar te delen, wil men het proces van verduurzamen zoveel mogelijk versnellen. Tastbare resultaten in 2020 waren onder andere het openbaar maken van de ‘Kenniskaarten’ en een samenwerking met Groene Grachten.  Aan een mogelijke cross-over met de Installatiebranche wordt gewerkt.

Imago en Beeldvorming

Op het gebied van marketing en communicatie hebben GRC en MWG de krachten gebundeld. In samenwerking met PuurCommunicatie is een communicatiestrategie ontwikkeld en is het communicatiebeleid geactualiseerd. Dit resulteerde o.a. in een campagne voor het werven van restauratiespecialisten, inclusief lancering van de nieuwe campagnewebsite www.iederzijnvak.info. De komende tijd zetten we onze sociale media en andere online-kanalen in om het restauratievak te blijven positioneren. Daarbij zoeken we de samenwerking met onze netwerkpartners, zoals de Erfgoed Alliantie, om voldoende nieuwe restauratiespecialisten te werven voor de toekomst.

Om monumenten te behouden en toekomst te geven, zijn nieuwe restauratiespecialisten nodig. Mét de provincie Gelderland blijven het GRC, MWG en andere opleidingspartners met volle aandacht werken aan het vinden en opleiden van (voldoende van) die nieuwe vakmensen.

Download hier het complete jaarverslag

Terug naar overzicht