Hoe staat het met de Omgevingswet en de restauratiesector?

25 sep 2023

De omgevingswet hangt al een aantal jaren als een zwaard van Damocles boven de (bouw)markt. Ook restauratie-ondernemers en -professionals krijgen ermee te maken. Na herhaaldelijk uitstel is de wet dit jaar goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer. Toch gaan er weer stemmen op om (delen van) deze ingrijpende operatie uit te stellen.

Omgevingswet
De Omgevingswet bundelt wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water, maar ook voor cultureel erfgoed. Daarmee vormt de wet de basis voor een integrale, samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving in plaats van een sectorale. Dus geen 26 aparte stukken, soms conflicterende, wet- en regelgeving voor milieu, infrastructuur of bouwen etc. Uitgangspunten zijn: minder en overzichtelijke regels, meer ruimte voor lokale initiatieven en lokaal maatwerk en vertrouwen. De besluitvorming moet beter en sneller, het omgevingsrecht moet inzichtelijker. Het doel is harmonisatie in vergunningen en procedures. Na herhaaldelijk uitstel moet de wet nu echt op 1 januari 2024 van start gaan. 

Opnieuw gedeeltelijk uitstel?
Het Kabinet is nu demissionair o.h.g.v. de Omgevinsgwet, maar de provincies en gemeenten kunnen gewoon door, volgens een artikel in ROMmagazine.  “Maar uit diverse hoeken rijzen twijfels,” volgens Gemeente.nu van 16 augustus j.l., “over zowel de complexiteit van de wet, als de noodzaak van de vernieuwing. Ook de nieuwe software (DSO – Digitale Stelsel Omgevingswet) die met de wet meekomt, blijkt in veel gevallen een struikelblok.”  “Volgens recent onderzoek van Gemeente.nu en VIND Omgevingszaken blijken veel gemeenten serieuze problemen te ondervinden bij de voorbereidingen op de invoering van de Omgevingswet. Maar liefst 37% van de professionals heeft behoefte aan extra opleidingen, terwijl 47% erkent dat zij betere informatie en kennisuitwisseling nodig heeft en nog niet volledig voorbereid is op de komende veranderingen.”

WKB sowieso alleen voor nieuwbouw
Minister Hugo de Jonge heeft bij brief van 11 september aan de Eerste Kamer bekend gemaakt, volgens Bouwtotaal.nl, “dat het publiekrechtelijke deel van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (onderdeel van de Omgevingswet – red) per 1 januari 2024 alleen voor nieuwbouw gaat gelden, en pas zes maanden later voor verbouwingen.”  en ook Cobouw (hele stuk alleen met account leesbaar) rapporteert  “toenemend chagrijn onder senatoren” over het WKB, evenals Bert Videler in een recent blog op www.aannemervak.nl

Nog meer onduidelijkheden.
Hoewel de kritiek zich dus toespitst op de WKB, zijn er meer onduidelijkheden. Daaronder wordt door diverse bronnen genoemd hoe gemeenten zullen omgaan met de term ‘bijzondere situaties’, de term ‘bouwbesluit’ en ‘knelpunten in de uitwisseling van informatie via de software’. 

Gelders Genootschap biedt een handreiking voor gemeenten
Onder de titel: “Op weg naar passende zorg voor beschermde monumenten in hun omgeving.” biedt het Gelders Genootschap wel een stappenplan aan (Gelderse) gemeenten om te komen tot een borging voor de kwaliteit van de omgeving van monumenten. Onder de Omgevingswet moeten gemeenten namelijk in hun omgevingsplan regels opnemen voor de omgeving van beschermde monumenten, om ontsiering en beschadiging van die monumenten te voorkomen. De ‘Handreiking’ biedt een stappenplan om dat te doen.

Nog (meer) knelpunten voor restauratie-ondernemers? Laat het ons horen
Dat er nog een lange weg te gaan is, voordat de nieuwe wet een werkbaar geheel vormt voor politiek, bestuurders, ambtenaren en ondernemers, moge duidelijk zijn. Om behulpzaam te kunnen zijn bij een zo goed mogelijke invoering, verzamelt het GRC reacties van restauratie-ondernemers en -professionals. Ziet u nog beren op de weg of bent u al tegen obstakels opgelopen?  Laat het ons weten. Wij bundelen die graag en zorgen ervoor dat ze op de juiste plaats terechtkomen. Reacties naar: info@geldersrestauratiecentrum.nl

Terug naar overzicht